Vedtægter

Standardvedtægter for Lokalforening under Danmarks Jægerforbund (DJ)

 1. Navn og Hjemsted.

  1. Foreningens navn er Hou Strandjagtforening.

  2. Foreningens hjemsted er Odder Kommune.
    

 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

  1. Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

  2. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
    

 3. Formål og opgaver.

  1. Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål.
    

 4. Optagelse.

  1. Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.
    

 5. Ophør.

  1. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

  2. Foreningen kan slette et medlem, som er i retance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

  3. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter $ 36 -41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.

  4. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
    

 6. Kontingent og hæftelse.

  1. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

  2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.

  3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
    
 

 1. Ordinær generalforsamling.

  1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

  2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Februar eller Marts måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  3. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

  4. Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

   1. Valg af dirigent.

   2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

   3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

   4. Indkomne forslag.

   5. Fastlæggelse af kontingent.

   6. Valg af formand eller kasserer.

   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

   8. Valg af suppleanter.

   9. Valg af to revisorer og én revisorsuppleanter.

   10. Eventuelt.
     

 2. Ekstraordinær generalforsamling.

  1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30% af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelsen af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst en uges varsel.
    

 

 1. Afstemninger.

  1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

  2. Hvert medlem har én stemme.

  3. Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

  4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  5. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

  6. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
    

 2. Bestyrelsen.

  1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

  2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

  3. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

  4. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

  5. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

  6. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af 5 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

  7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

  8. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

  9. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.
    

 3. Tegningsret.

  1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden.

  2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
    

 4. Formue og regnskabsår.

  1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

  2. Regnskabsåret er kalenderåret.
    

 

 1. Revision.

  1. De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. Punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastansatte retningslinier.

  2. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

  3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
    

 2. Sammenslutning.

  1. Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.
    

 3. Opløsning.

  1. Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

  2. Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperioden udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.
    

 4. Ikrafttræden.

  1. Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 10. september 1991, træder i kraft, når de er godkendt af DJ.

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/